BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Bu kılavuz, araştırmacılar tarafından önerilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile beklenen proje çıktılarını tanımlamak ve düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Projelerde yer alan yürütücü ve araştırmacıların tamamı proje ekibini oluştururlar. Araştırmacıların projelerde yürütücü olabilmesi için Doktora, Tıp veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta Yeterlik unvanlarını almış olmaları “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” gereğince zorunludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi BAPUM Birimi tarafından desteklenecek olan projelerde üniversitemiz mensubu tüm akademik personel ile üniversitemizde eğitimlerini sürdüren lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitemiz mensubu olmayan kurum dışı ulusal veya uluslararası tüm bilim insanları araştırmacı olarak görev alabilirler. Projelerde çalışacak olan araştırmacıların belirlenmesi tamamen yürütücünün sorumluluğu ve inisiyatifindedir.


1)Projelerin işleyiş ve destekleme prensipleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

1.1) Lisansüstü Tez Projesi (LTP) Tanım ve Kapsamı: İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans, doktora eğitimi veren enstitülere kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans, Doktora, Tıp Fakülteleri ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi yapan öğrencilerin Uzmanlık, sanat alanında eğitim gören öğrencilerin Sanatta Yeterlik Tez projelerinin desteklendiği proje tipidir. Bu kapsamda Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik ve Uzmanlık tezleri olmak üzere, farklı bütçe limitleri olan üç alt tipte proje ile destek verilir.
Kimler başvurabilir: Tez projeleri için üniversitemiz mensubu olan ve ilgili enstitü veya uzmanlık tezleri için dekanlığın onayı ile tez danışmanlığına atanmış olan öğretim üyeleri başvuru yapabilir. Başka bir üniversitenin kadrosunda olup, eğitimini sürdürmek üzere 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 35. Maddesi gereğince üniversitemize görevlendirilen öğrenciler ile ÖYP aracılığıyla üniversitemize gelen ve eğitim gören öğrencilerin tezleri ilgili yönetmelik düzenlemeleri nedeniyle BAPUM tarafından desteklenmez. Tez projeleri için başvuru aşamasında, ilgili öğretim üyesinin danışman olarak atandığına dair ilgili enstitü yönetim kurulu kararı veya uzmanlık tezleri için ilgili dekanlık kararının da sisteme yüklenmesi zorunludur. Bir öğrencinin üniversitemiz bünyesinde sadece bir yüksek lisans ve bir doktora çalışması için destek alma hakkı vardır.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Tez projesi başvurusu, ilgili enstitünün yönetim kurulu onayını aldıktan sonra, uzmanlık tezlerinde ise ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı alındıktan sonra gerçekleştirilir. Normal tez süresinin ilk yarısı içerisinde gerçekleştirilmeyen başvurular kabul edilmez. Proje önerileri, Komisyon tarafından doğrudan karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda projeyi değerlendirmek üzere hakem veya konunun uzmanlarından yardım alabilir. Tez projelerinde öğrenci, üniversitenin kadrosunda olmadığı takdirde yapılacak seyahat talepleri karşılanmaz. Tez projeleri kapsamında bilgisayar, tablet bilgisayar, yazıcı vb. bilgisayar donanımları alımları desteklenmez.
Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje çalışması süresince yürütücü her 6 ayda bir gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Tez projesi tamamlandığında, tez çalışmasının tüm çıktılarını içeren detaylandırılmış olan sonuç  BAPUM komisyonuna sunulur. Raporlar komisyon tarafından karara bağlanır. Projenin sonuçlandırılabilmesi için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya uzmanlık tezleri için ilgili fakülte dekanlığından alınmış bir belgeyi de BAPUM komisyonuna iletmek zorundadır. Kesin rapor olarak onaylanmış haliyle tüm onay sayfaları imza altına alındıktan sonraki haliyle tezin tamamı sisteme yüklenir. Onay sayfaları imzasız olan tez projesi raporları teknik incelemeden geri döndürülerek eksiklerin tamamlanması istenir. Tezin iç kapak sayfasından sonra ayrı bir sayfada çalışmanın BAPUM Birimi tarafından desteklendiğini ifade eden “Bu çalışma İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Merkezi Tarafından Desteklenmiştir. Proje numarası: ………” ifadesi koyulmak zorundadır. Tezin özet (Türkçe ve Yabancı dildeki) sayfalarında da çalışmanın BAPUM tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmelidir. İngilizce özette This study has been funded by Istanbul Gelişim University Scientific Research Projects Application and Research Center. Project number: …………” ifadesi eklenir. Bu ifadeye yer verilmeyen raporlar, değerlendirmeye alınmaz ve yeniden hazırlanması istenir. Azami süresi içinde tamamlanamayan tezler için tez danışmanı gecikmenin gerekçesini ve projenin öğrencinin tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavına girinceye kadar “projeyi askıya alma” işlemini talep eden başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının, en geç iki yıl içinde, FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK Bilimlerinden Yüksek Lisans tez çalışmalarından SCI, SCI-E kapsamındaki veya ulusal hakemli dergilerde yabancı dilde en az bir makale, doktora çalışmalarından ise 1 adet SCI, SCI-E kapsamındaki dergilerde; SOSYAL Bilimlerde ise yüksek lisans ve doktora için en az bir ulusal hakemli dergide yabancı dilde hazırlanmış makale başvurusunun yapılmış olması ve yayınlanması gerekir. Yeni bir tez projesi başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yukarıda belirtilmiş olan yayın koşulunu sağlamış olması gerekir.  Projenin azami süresi ve askıya alma süreleri tamamlanmış olmasına rağmen ilgili tez öğrencisinin çalışmalara devam etmemesi veya başarısızlığı nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine proje Komisyon kararı ile iptal edilebilir. Bu durumlarda proje yürütücüleri dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili Enstitü veya Fakülteden alacağı öğrencinin başarı durumunu belirten yazıyı da sunmak zorundadır. Projenin iptal edilmesi durumunda proje kapsamında satın alınmış makine teçhizat ve demirbaşlar diğer araştırmalarda kullanılmak üzere Komisyon kararına bağlı olarak proje yürütücüsüne veya çalışmanın yürütüldüğü bölüm/anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Ayrıca başarısızlıkları nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan lisansüstü öğrenim öğrencileri, süresiz olarak BAPUM desteklerinden faydalandırılmazlar.

1.2) Hızlı Destek Projesi (HP) Tanım ve Kapsamı: Üniversitemizde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projeleridir. Bu kapsamda proje süresi 12 ay ile sınırlıdır ve araştırmacılar bu proje türünde aynı anda sadece bir projede yürütücü olarak görev alabilirler. Araştırıcıların acil araştırma ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenmiş bir proje türüdür.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Üniversitemiz öğretim üyeleri ile bir adet Araştırma Başlangıç Destek Projesi’ni başarıyla yürütüp tamamlamış olan öğretim elemanları bu proje tipinden yararlanabilir. Bu projeler kapsamında, yalnızca projenin yürütülebilmesi için zorunlu olan giderler karşılanır. Bu kapsamda bilgisayar ve yazıcı gibi teçhizatlar, toner, kartuş, kağıt, kırtasiye vb. kırtasiyeye yönelik mal ve malzemeler ile kongre ve sempozyum katılımı, makale veya kitap basım giderleri karşılanmaz. Ancak, resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane vb. organizasyonlardan sağlanacak fotokopi veya basılı materyal gibi giderler ile laboratuvar cihazlarının sistemi için entegre çalışan bilgisayar ve donanımları için bu sınırlama dikkate alınmaz. Projelerin değerlendirme süreci, BAPUM müdürü tarafından atanmış ilgili komisyon üyesi tarafından gerçekleştirilir. Projenin desteklenip desteklenmeyeceği, komisyon üyesinin tavsiyesi ile komisyon tarafından karara bağlanır.
Yürütme ve Sonuçlandırma süreci: Projelerin kabulü/onayı yapıldığı ve sözleşmesinin imzalandığı andan itibaren proje yürürlüğe girer. Yürütücü, projenin 6. ayında bir gelişme raporu, proje sonunda da, sonuç raporu vermekle yükümlüdür. Projenin sonuç raporu, yine komisyon üyesi tarafından değerlendirilir ve gerekli hallerde konunun uzmanı bir bilim insanının hakemliğine başvurulabilir. Bu projelerin yayına dönüşmesi şartı yoktur.

1.3) Yardımcı Doçentler ve Uzmanlar İçin Araştırmada Hızlı Destek Projesi (YUP) Tanım ve Kapsamı: İstanbul Gelişim Üniversitesi mensubu Yardımcı Doçentler veya Tıp Fakültelerinin Uzman kadrolarında bulunan araştırıcıların, Bilimsel Faaliyetlerini desteklemek üzere verilen proje desteğidir. Bu destek türünde, Uzmanların ve Yardımcı Doçentlerin araştırma deneyimlerini ve yayın aktivitelerini artırabilmeleri amaçlanmıştır. Bu projelerin bitiminde, uluslararası ISI yayın indekslerinde yayın yapılmış olması veya patent, faydalı model gibi fikri mülkiyet hakkına başvuru yapılmış olması beklenir.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu proje türünden sadece üniversitemiz mensubu Uzman Tıp Hekimleri ve Yardımcı Doçentler yararlanabilirler. Akademik yaşamının diğer aşamalarında olan akademisyenler, bu proje desteğinden yürütücü olarak yararlanamazlar. Yurt dışı ortaklığı ile yürütülecek olan projeler öncelikli olarak tercih edileceklerdir. Yurt dışı ortaklığı ile yapılacak çalışmalarda, yürütücünün yurt dışında irtibatta olduğu biriminden/laboratuvardan alınmış olan, yürütülen çalışmalara katılımın uygun olduğu veya çalışmaların orada yapılabilmesine yönelik işbirliğinin kabul edildiğine dair bir kabul yazısının ve imzalı gizlilik sözleşmesinin alınarak komisyona sunulmuş olması gerekir. Bu belgeleri eksik olan yurt dışı işbirliğini öngören projeler ön değerlendirme aşamasından geri çevrilir. Başvurular atanmış olan komisyon üyesi tarafından değerlendirilir. Komisyon üyesi ihtiyaç duyduğu durumlarda, konunun uzmanı bir bilim insanının görüşüne başvurabilir. Komisyon üyesinin proje hakkındaki görüşleri komisyon tarafından değerlendirilerek projenin desteklenip desteklenmeyeceği karara bağlanır. Proje Yürütücüsü olan araştırıcıların, en çok 3 YUP projesi alma hakkı bulunmaktadır. Proje yürütücüsü ilk projesini tamamladıktan sonra, son iki yıl içinde Fen ve Sağlık bilimlerinde ISI endekslerinde, sosyal ve eğitim bilimlerinde ise ulusal ve uluslararası kabul görmüş endeksli dergilerde ilk isim veya tek isimli tam metin orijinal makale yayınlamadan bir diğer destekten yararlanamaz. Bu proje tipinde belirtilen limitleri aşmamak koşulu ile projede sadece yürütücünün yurt dışı seyahat giderleri karşılanır, projenin yardımcı araştırmacıları için, araştırma amaçlı olsa dahi yurt dışı seyahat giderleri karşılanmaz. Bu proje desteğinden kongre, konferans, sempozyum katılım ücreti ödemesi yapılmamaktadır.
Yürütme ve Sonuçlandırma süreci: Proje onaylandıktan ve sözleşmesi imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Yürütücü, çalışma süresince altı aydan daha uzun süreli projeler için; proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren gelişme raporunu her altı ayda bir hazırlayarak, otomasyon sistemi aracılığı ile BAPUM komisyonuna sunar. Çalışma sonucunda, tüm çalışmanın kapsamında yürütülen faaliyetleri ve varsa makale, bildiri ile patent, faydalı model gibi fikri mülkiyet haklarına yönelik yapılan başvuru ve alınan haklar gibi çıktıların da sonuç raporunda bildirilmesi gerekir. Sonuç raporu, Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı olup olmadığı karara bağlanır.

1.4) Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Tanım ve Kapsamı: Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvuruyu üniversitemizin öğretim üyelerinin yürütücü olarak yapar. Lisans düzeyindeki başarılı öğrenciler araştırmacı olarak projede yer alabilir. Öğrencilerin bu projelerde araştırmacı olabilmesi için eğitimlerinin ilk 4 yarıyılını başarı ile tamamlamış olması ve en az 2,5 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) sahip olması gerekir. AGNO’su bu limitin altında olan öğrenciler projelerde görev alamazlar. Bir projede görev alabilecek olan öğrenci sayısında sınırlama yoktur. Ancak, en az bir, en fazla 3 öğrenci için destek sağlanır. Proje süresi en az 6,en çok 12 ay olabilir. Projenin araştırma projesi niteliğinde olması gerekir. Bu proje desteği kapsamında, araştırmanın ihtiyaç duyduğu sadece sarf malzemesi, alet ve hizmet alımı maliyetleri karşılanır. Projeden bilgisayar, yazıcı, kırtasiye ve seyahat giderleri karşılanmaz.
Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Öğretim üyelerinin aynı anda yürütebileceği öğrenci projesi sayısı 3 ile sınırlıdır. Bu projeler, yürütücünün proje yükü değerlendirmesinde veya kısıtlamalarında dikkate alınmaz. Bu proje tipinde, gelişme raporu hazırlanması istenmez. Proje bitiminde sonuç raporunun sunulması yeterlidir. Proje bitiminde yayın zorunluluğu aranmaz ancak, proje sonuçlarının özellikle bir öğrenci kongresinde sunulması beklenir.

1.5) Bağımsız Projeler (BP) Tanım ve Kapsamı: İstanbul Gelişim Üniversitesi araştırmacılarının kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren, orijinal bir konuyu ele alan ve çıktıları ile bilime katkı sağlama potansiyeli bulunan araştırma projeleridir.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü ve BAPUM komisyonu tarafından belirlenmiş olan öncelik alanlarında verilen projelerin desteklenmesine, ayrıca dış kaynaklı projelerden destek almış olan araştırmacıların benzer alanlarda verecekleri projelere öncelik tanınmaktadır. Daha önce aldığı normal projeyi başarıyla kapatmış olan proje yürütücüsü, bu projesinden yayın yapabilmesi için tanınan 2 yıllık sürede yalnızca bir kez yeni bir araştırma projesi önerebilir, araştırmacılar da benzer şekilde yalnızca yeni bir (1) adet araştırma projesinde görev alabilir. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, projenin araştırma alanı/alanları dikkate alınarak Komisyon/Komisyon Üyesi tarafından gerekli sayı ve nitelikteki hakem/hakemlere gönderilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak, projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.
Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Birimine sunulur. Sonuç raporu, Komisyonun tayin edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir. Desteklenen projelerinin sonuçlarının en geç iki yıl içinde; FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK Bilimlerinden olan araştırmalardan SCI, SCI-Exp. kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış en az bir, SOSYAL Bilimlerde ise SSI, AHCI endekslerindeki dergilerde veya BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan ULAKBİM veri tabanındaki yada uluslararası alan endekslerindeki hakemli dergilerde en az bir makale yayınlanması gerekir. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen araştırıcıların yeni bir proje üstlenemez. Eğer araştırıcının son iki yıl içinde aynı koşullarda yayınlanmış bir makalesi var ise yürütücünün yayın şartını yerine getirdiği varsayılır ve yeni proje başvurusuna sistem tarafından izin verilir.

1.6) Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP) Tanım ve Kapsamı: Kişisel veya disiplinler arası ya da İstanbul Gelişim Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan
 projelerdir.
Kimler başvurabilir: Üniversitemiz mensubu tüm öğretim üyeleri veya en az bir bağımsız projeyi veya bir adet dış kaynaklı projeyi başarılı bir şekilde yürüterek tamamlamış veya halen yürütmekte olan Doktora ve Uzmanlık sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar, KAP projesi başvurusunda bulunabilirler.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu kapsamdaki projelerin İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin en az iki ayrı merkezi tarafından yürütülme, çok merkezli ve çok disiplinli (aynı fakültenin farklı anabilim dalları, farklı bölümleri veya farklı fakültelerin işbirlikleri ile hazırlanmalıdır) olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde farklı bilim dalları, diğer alanlarda anabilim dalları ayrı merkez olarak değerlendirilir. Ancak bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri ile oluşturulan projeler öncelikli olarak tercih edilir. Ayrıca, yurt dışından araştırmacılarla yürütülecek projelerde üniversitemizden iki merkezin yer alması da yeterli kabul edilebilir SCI, SCI-E kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış en az 2, SOSYAL Bilimlerde ise SSI, A&HCI endekslerindeki dergilerde veya BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan uluslararası alan endekslerindeki veya ULAKBİM veri tabanındaki dergilerde olmak üzere en az 2 yayın beklenir. Projelerin başvurusunda kullanılacak olan öncelikli alanlar BAPUM Komisyonunca her yılın Ocak ayı içinde belirlenir ve gerek görüldüğü durumda yine BAPUM komisyonunca değişiklik yapılır. Başvuru sonrası projeler komisyona sevk edilir ve komisyon tarafından hakem inceleme sürecine alınır. Hakem görüşleri doğrultusunda projenin değerlendirmesi yapılır ve desteklenip desteklenmeyeceğine karara varılır.
Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmalar, altışar aylık dönemlerde hazırlanan gelişme raporlarının izleyici hakem değerlendirmeleri ışığında BAPUM tarafından izlenir ve proje bitiminde yürütücü sonuç raporu formatında hazırladığı raporunu BAPUM komisyonuna sunulur. Projenin sonuç raporu incelemesi sonucunda, uygun bulunan projeler başarı ile kapatılır. Yürütücülerin bir sonraki KAP projesi başvurusu ancak projesi başarı ile kapatıldıktan ve yayın şartını yerine getirdikten sonra gerçekleştirebilir. Bir önceki projesinden henüz yayın çıkaramamış olan araştırıcıların proje başvurusu yapabilmesi için, son iki yıl içinde yayın şartı kapsamında araştırma alanlarına göre belirtilmiş vasıflardaki dergilerde çıkmış yayınlarının bulunması gerekir.

1.7) Başvuru Desteği Projeleri (BADEP): İstanbul Gelişim Üniversitesi mensubu öğretim üyelerinin uluslararası kaynaklar ile fonlanan projelere başvurularında uzman proje yazım elemanı desteği sağlamak için verilen destektir. Bu kapsamda bir proje başvuru yapmak üzere konusunda uzman bir proje yazım elemanının istihdamının maddi desteği gerçekleştirilecektir.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Yürütücüler, projede isimleri bulunan diğer araştırmacıları, yardımcı araştırmacı olarak projeye dahil etmelidirler. Bir takvim yılında aynı proje türünde sadece bir kez destek başvurusu yapılabilir.
 Destekleme İlkeleri: Bu kapsamdaki destekler, sadece maddi destek olarak uluslararası kaynaklardan faydalanılan projeler için sağlanır. Proje yazım elemanı ülkemizde doktora seviyesinde eğitim görmekte olan lisansüstü öğrencilerinden seçilmelidir. Proje desteği en fazla 4 aylık bir süre için sağlanır.
 
Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Desteklenmesi Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler için istihdam sürecine dair işlemlere başlanır. BADEP desteğinden faydalanan araştırmacıların destek sonrası uluslararası proje desteklerinden en az birine başvurması ve resmi başvuru belgesini tebliğ etmesi zorunludur.
 
2) Proje Başvuru Formunun Hazırlanması
2.1)Tanıtıcı Bilgiler Bölümü
Proje Alanı: Fen, Sağlık ve Sosyal Bilim alanlarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
Proje Türü: Yönergede tanımlanan proje türlerinden hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
Projenin Başlığı: Proje içeriğini yansıtmalı ve olabildiğince kısa olmalıdır.
Proje Süresi: Niteliğine göre ek süre dahil en çok otuzaltı (36) ay içinde tamamlanır. Projenin değerlendirilme süresi de dikkate alınarak, başlama ve bitiş tarihleri belirtilmelidir.
Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve araştırmacının adı, soyadı, unvanı ve akademik birimi ile projedeki görevlerinin tanımı ve bu görev için ayrılacak zaman/iş yükü belirtilmelidir. Yürütücü dışındaki araştırmacılar, İstanbul Gelişim Üniversitesi mensubu olmayabilir.
Projeyi Destekleyen Diğer Kuruluşlar: BAPUM dışında projeye destek veren diğer kuruluşlar varsa adları ve sağladıkları destek miktarı belirtilmelidir.
Proje Bütçesi: Yıllara göre ve çalışma planına göre yolluk giderleri, hizmet alımları, malzeme alımları, makine ve teçhizat alımları, makine-teçhizat bakım onarım gideri ile toplam bütçe tutarı belirtilmelidir. Proje Başvuru Formunda belirtilen projede yer alacak başlıca iş planı ve bunlar için önerilen zamanlama iş-zaman çizelgesi halinde verilmeli ve bütçe çizelgelerine işlenmelidir. Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları için öngörülen bütçe, yapılacak iş planı ile uyum içinde olmalıdır.
  1. Projelere kırtasiye, fotokopi, literatür tarama için sağlanan destek sınırı 2018 yılı için 1.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Özel nitelikli projelerde bu sınırlar, gerekçeli bildirimler dikkate alınarak artırılabilir.
  2. Projelerde kitap alımı istemi yer alabilir. Ancak, istenilen kitaplar projenin materyali olmak zorundadır. Bir proje için kitap alımı desteği BAPUM Komisyonunun her yıl için belirleyeceği parasal sınırı aşamaz.  Özel nitelikli projelerde bu sınırlar gerekçeli bildirimler dikkate alınarak artırılabilir. Alınan kitaplar, proje yürütücüsünün bağlı olduğu akademik birimin kütüphanesine demirbaş kaydedilir ve proje elemanları bu kitapları olağan ödünç alma işlemi ile kullanabilirler.
  3. İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılabilen analizler üniversite dışında yaptırılamaz. Yurtiçinde yapılabilen analizler ise yurtdışında yaptırılamaz. Bu kurallara uymayan analiz istekleri, belgeli gerekçeler ile birlikte sunulmalıdır.
  4. Proje başvurularına, proje giderlerine ilişkin proforma faturalar ve/veya teklif yazıları eklenmelidir.
2.2) Genel Bilgiler Bölümü
Özet: Projenin amacı, önemi ve deneme planı hakkında kısa bilgi (150-350 kelime arasında) verilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Projenin içeriğini en iyi yansıtan en az 5 sözcük belirtilmelidir.
Projenin Amacı: Projenin tamamlanması ile varılmak istenen hedefler açık olarak vurgulanmalıdır.
Projenin Önemi: Projenin bilime ve uygulamaya sağlayacağı katkılar belirtilmelidir.
Materyal ve Yöntem: Araştırma materyali, deney tasarımı ve planı, analiz ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir.
Araştırma Olanakları: Proje ile ilgili olarak kullanıma hazır durumda bulunan (BAPUM’ dan talep edilmeyecek ) makina, aygıt, malzeme, kimyasal vb. hakkında bilgi verilmelidir.
Bütçe: Proje giderlerinin dökümü bedeli ve gerekçeleri ile belirtilmelidir. Gider fasılları ayrıntısında, tüm gider kalemleri liste halinde verilmelidir. Ayrıca, proforma fatura (yurtdışı alımlarda CIF olarak) eklenmelidir..
Çalışma Planı: Projenin süresi gerekçelendirilmeli ve her bir yılda yapılacak işler tanımlanmalıdır.
B Planı: Projenin önerildiği şekilde yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda projenin başarıya ulaşması için başvurulacak yoldur.
2.3). Yardımcı Bilgiler
Yapılan Çalışmalar: Konu ile ilgili yerli ve yabancı yayınlar kısaca özetlenmeli ve araştırmanın ilgili bilim alanındaki yeri belirtilmelidir.
Kaynak Listesi: Konu ile ilgili taranan ve “Yapılan Çalışmalar” bölümünde değinilen yayınların listesi verilmelidir.
Önceki Projeler: Proje yürütücüsü ve diğer araştırmacıların daha önce;
  1. İstanbul Gelişim Üniversitesi (BAPUM) tarafından desteklenen projeleri, bu projelerden yapılan ve BAPUM’ a atıf yapılmış olan yayınların listesi ile varsa, bu yayınlara yapılmış atıfların listesi,
  2. TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb. kuruluşlarca desteklenen projelerin ve bu projelerden yapılan yayınlarının listesi verilmelidir.
Yayın Listesi: Proje yürütücüsü ve araştırmacıların tüm yayın listesi verilmelidir. Bunların içinde konu ile doğrudan ilgili yayınlar belirtilmelidir. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların SCI, SSCI, AHCI ve evrensel saygınlığı olan diğer dizinlere giren, dünyaca tanınmış bilimsel dergilerdeki yayınları ayrıca belirtilmelidir.
Atıf Sayısı: Varsa, proje yürütücüsünün ve araştırmacıların yayınlarına, SCI, SSCI, AHCI ve evrensel saygınlığı olan diğer dizinlere giren, dünyaca tanınmış bilimsel dergilerde, kendileri dışındaki bilim insanları tarafından yapılmış atıfların sayısı belirtilmeli ve belgesi eklenmelidir.
İngilizce Başlık: Projenin başlığı İngilizce olarak da verilmelidir.

3) Projelerin Bilimsel İncelenmesine, Kabulüne ve İşleyişine Dair Esaslar
Araştırmacılar, LTP, BDP ve ÖOP projeleri dışındaki proje türlerinde aynı anda, aynı proje tipinde sadece bir tane yürütücülük görevi yapabilirler. Tez projelerindeki yürütücülük görevi sayısı sınırlamasında, yüksek lisans doktora tezlerinde enstitülerin, uzmanlık tezlerinde ilgili dekanlıkların tez danışmanlığı ile ilgili almış olduğu kararlar uygulanır. BDP projelerinde araştırmacılar yayın şartlarını yetine getirmiş olmak kaydıyla, her yıl bir yurt dışı bir de yurt içi olmak üzere, yılda iki başvuru yapabilirler.

3.1) Proje Süresi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenecek olan projelerin süreleri en az 6 ay, proje özelinde aksi belirtilmediği sürece en çok 24 aydır. Zorunlu hallerde, yürütücü gerekçeleri ile komisyona başvuru yaparak, başvuru sırasında talep etmiş olduğu proje süresine uzatma talebinde bulunabilir. Komisyon, proje tipi ve destekleme kurallarını göz önünde bulundurarak gerekçeleri inceler, talebi karara bağlar ve projeye ek süre verilir. Verilen ek süre ile birlikte toplam proje süresi 36 ayı geçemez. . Proje yürütücüsünün gerekçeli talebinin BAPUM Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde projeler için 12 aya kadar ek süre sağlanabilir. Mücbir sebepler ortaya çıktığında projenin askıya alınması işlemi yapılmalıdır. Yürütücü zorunlu olduğu hallerde, projenin planında değişiklik talebinde bulunabilir. Yapılan başvurular BAP komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır. Gerekli hallerde komisyon hakem değerlendirmesine başvurabilir. Bu durum tez projelerinde ilgili enstitü veya akademik kurulların aldığı karar gereğince BAP komisyonu tarafından uygun bulunduğu halde karara bağlanarak gerekli değişiklik yapılabilir.

3.2) Projede Temin Edilen Demirbaşlar
Projeler kapsamında satın alması gerçekleştirilmiş olan cihaz, alet, bilgisayar, fotoğraf makinesi ve kitap gibi demirbaşların zimmetleri, yürütücünün bağlı olduğu birimin ayniyatı tarafından proje çalışmaları sonlanıncaya kadar yürütücü üzerine yapılır. Proje başarılı tamamlandıktan ve sonuç raporu kabul edildikten sonra alet ve cihazların ilgili birimin araştırıcılarının kullanımına açılır ve zimmet işlemleri ilgili birim amiri tarafından düzenlenir. Proje kapsamında satın alması yapılmış olan kitapların, proje bitimine kadar yürütücünün zimmetinde olması ve proje bitiminden sonra ilgili birimin kütüphanesine devrinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tez Projeleri kapsamında satın alması gerçekleştirilmiş olan demirbaş niteliğindeki cihaz, alet, bilgisayar, kitap vb. malzemelerin zimmeti, proje yürütücüsü olan tez danışmanı öğretim üyesinin üzerine yapılır. Bu malzemeler, çalışma tamamlanıncaya kadar tez öğrencisinin kullanımına verilir. Eğer öğrenci kadrolu ise, malzemelerin zimmeti çalışma tamamlanıncaya kadar öğrencinin üzerine yapılabilir. Çalışma tamamlandıktan sonra, ilgili birimde yürütülen araştırma çalışmalarının yürütülebilmesi için kullanıma açılır ve zimmet işlemleri ilgili birim amiri tarafından düzenlenir.

3.3) Fikri Mülkiyet Hakları
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince; “Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların fikri mülkiyet ve telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne aittir”. Farklı kurumlarla işbirliği ile yürütülecek olan araştırma projelerinden doğacak olan fikri mülkiyet hakları, karşılıklı ortak kurumlar arasında yapılacak ön protokollerle belirlenebilir. Patent alma ile ilgili işlemler, Üniversitemizin Teknoloji Transfer merkezinin ilgili birimi tarafından yürütülür ve patent sözleşmeleri hazırlanarak imza altına alınır. Patent paydaşları arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi BAPUM birimi mutlaka yer almalıdır. Projeler kapsamında elde edilen çıktılarla patent alınması durumunda, üniversitemiz mensubu araştırmacıların İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni adres göstermeleri ve başvuruda İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü başvuru sahipleri arasında göstermesi zorunludur.

3.4) Proje Değerlendirme Süreci
Proje başvurusu gerçekleştirildikten sonra, format olarak incelemeye alınır. Proje başvuru formunda yapılan incelemeler sonucunda ilgili yerlerin tam ve eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı ve gerekli evrakların sisteme eklenip eklenmediği bütçe kalemlerinin doğru hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilir. Teknik inceleme ve ön değerlendirme onay işleminden sonra projeler komisyona sevk edilir. BAPUM Komisyonuna sevk edilen projeye araştırma alanına göre koordinatör tarafından bir komisyon üyesi sorumlu üye olarak atanır. Komisyon üyesi proje türü ve araştırma alanlarına göre projenin bilimsel ve mali yönden değerlendirilmesi için projeye, proje konusunda uzmanlaşmış bir veya daha fazla araştırıcıyı (kurum içi veya dışı) hakem atayarak bilimsel yönden değerlendirilmesini talep eder veya kendi araştırma alanındaysa doğrudan kendisi hakemlik süreçlerini yerine getirebilir. BAPUM komisyonu, gerekli gördüğü hallerde projelerin değerlendirilmesi için proje konusunda uzmanlaşmış araştırıcılardan oluşan bir teknik komite oluşturabilir. Proje ile ilgili hakem görüşleri geldikten sonra, komisyon üyesi değerlendirme sonucunu komisyona sunar. Komisyon, gelen görüşler sonrasında proje hakkında karara varır. BAPUM Komisyonu gerek gördüğü takdirde, projelerinin değerlendirilmesi aşamasında proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir. Düzenlenen panel sonucuna göre projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karara varır. BAPUM komisyonu tarafından kabul edilen projeler için rektörlük oluru alınır. Rektörlük oluru alınmadan projeler başlatılamaz. Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Merkez Komisyonu tarafından desteklenmesine karar verilen tüm proje tiplerinde, proje kabul edilip rektörlük olurları alındıktan sonra, proje sözleşmesinin taraflarca imzalanması zorunludur.

3.5) Proje Başvurusu Kabul Edilen Araştırmacıların BAPUM Komisyonu’na Teslim Etmeleri Gerekli Belgeler
Proje, kabul işlemi tamamlanıp rektörlük olurları alındıktan ve proje sözleşmesi imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Proje yürürlüğe girdikten sonra, proje işlemlerinin başlatılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakın BAPUM Komisyonu’na teslim edilmesi gerekmektedir.
 
a. Sözleşme Dosyası: Proje otomasyonu üzerinden indirilecek ve proje yürütücüsü tarafından ilgili alanları doldurulacaktır. Tez projeleri için sözleşmede yer alan kısım, lisansüstü eğitimin yürütüldüğü ilgili enstitü müdürlüğü veya uzmanlık tezinin yürütüldüğü fakülte dekanlığı tarafından da onaylanmış olmalıdır.
 
b. Etik Kurul İzin Belgesi: Etik kurul izni gerekli olan projeler için, belgenin aslı veya aslı da gösterilmek suretiyle ilgili mercilerce onaylanmış nüshasının teslim edilmesi zorunludur.
 
c. Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri (BDP) Etkinlik Katılım Kabul Yazısı: Düzenlenen etkinliğin, düzenleme komitesi tarafından yapılacak sunumun (sözlü/poster) kabul edildiğine dair, sunum yapacak kişinin adına hitaben yazılmış içinde etkinlik adı, etkinlik tarihi ve yerinin bilgilerinin bulunduğu bir yazıdır. Elektronik ortamda gönderilmiş olan kabul yazıları da başvurularda kabul edilir.
 
d. Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri (BDP) Etkinlik Katılım Ortak Yazarlar Onay Formu: Ortak yazar onay formu, bildiride ismi bulunan ortak yazarlar tarafından imza altına alınmış sunum için, başvuran kişinin kabul edildiği ve aynı sunum için başka destek başvurusunda bulunulmayacağına dair bir yazıdır.
 
e. Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri (BDP) Araştırıcı Beyan ve Birim İzin Formu: Proje başvurusunda bulunan araştırıcının kurallara uygun olarak başvuruyu gerçekleştirdiğini beyan ettiği ve çalışmış olduğu anabilim dalı başkanlığı ile birim yetkilisinin araştırıcının etkinliğe katılımının uygun olduğunu gösterir formdur.
 
f. Satın Alma Talep Dilekçesi: Proje talep dilekçesi imzalanmış olarak teslim edilmelidir. Tüm bütçe kalemlerinin satın alma işlemlerinin aynı dilekçede talep edilmesi zorunlu değildir. Projenin çalışma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satın alma talebinde bulunulması mümkündür. Verilecek dilekçenin ekinde aşağıda belirtilen evraklar bulunmalıdır:
 
3.6) Projelerin İzlenmesi
Projelerin yürütülme süreçlerinde gelişmelerin sağlıklı değerlendirilebilmesi ve öngörülen projeye uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla proje değerlendirmesini yapan hakem veya hakemlerden biri projenin izleyici hakemi olarak atanır. Komisyon üyesi, projenin gelişme raporlarını değerlendirmesi için izleyici hakeme yönlendirir ve görüşünü alarak kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Proje süreçlerinde yürütücülerden gelen bazı taleplerin değerlendirilebilmesi için gerek duyulduğunda izleyici hakem görüşüne başvurulur.

3.7) Proje Gelişme ve Sonuç Raporları
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Merkezi Komisyonu tarafından desteklenen tüm proje tiplerinde, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği’n 9. maddesi gereğince yürütücüler kabulünden itibaren istenilen projeler için her altı ayda bir GELİŞME RAPORU’nu komisyona sunmak zorundadır. Tez projelerinde detaylı gelişme raporu yerine, komisyon tarafından belirlenmiş olan formatta hazırlanmış özet gelişme bilgilerinin yer aldığı bir rapor verilmesi yeterlidir. Gelişme raporunun uygun olup olmadığı konusunda gerek görüldüğü takdirde, projeye bir izleyici hakem atanarak değerlendirme yapılır. Gelişme raporları uygun bulunan projelerin devam etmesine komisyonca karar verilir. Yürütücüler, proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihini takiben 2 ay içinde projenin tüm faaliyetlerini ve çıktılarını içerecek şekilde detaylandırılmış SONUÇ RAPORLARINI veya GERİ BİLDİRİM FORMUNU hazırlamak ve sunmak zorundadırlar.
a. Gelişme Raporu
Yürütücü projenin her altı aylık dönem bitimlerinde, o ana kadarki dönem içinde gerçekleştirilmiş proje faaliyetlerinin tamamının ele alındığı sonuçların irdelendiği aşağıda belirtilen formata uygun olarak detaylı bir gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Süresi gelen gelişme raporları hakkında sistem tarafından yürütücüye otomatik uyarı mesajı gönderilecektir. Proje gelişme raporunu zamanında vermeyen araştırıcıların, BAPUM tarafından desteklenen tüm projeleri otomasyon sistemi tarafından otomatik askıya alınacak ve gelişme raporu sunuluncaya kadar yürütücünün BAPUM’a olan talepleri karşılanmayacaktır.
Hazırlanacak olan gelişme raporu, aşağıdaki bölümleri içermeli ve yapılan faaliyetlerin detay bilgilerini içermelidir. Mutlaka karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri raporda dile getirilmelidir.
b. Sonuç Raporu
Yürütücü, proje bitiş tarihini takiben 2 AY içinde proje faaliyetlerinin tamamının ele alındığı ve sonuçların irdelendiği detaylı bir kesin rapor vermekle yükümlüdür. Proje sonuç raporunu zamanında vermeyen araştırıcıların projeleri “BAŞARISIZ” olarak değerlendirilir ve iki yıl süre ile BAPUM projelerinden yararlanamama cezası verilir.
 
3.8) Piyasa Araştırma Tutanağı
Proje yürütücüsünün satın alma talepleriyle beraber yürütücü, proje ekibinden iki araştırıcı veya projede araştırıcı yok ise bağlı bulunduğu anabilim dalı başkanı ve anabilim dalından bir araştırının imzaladığı, üç firmadan alınmış fiyatların ve en düşük fiyatı veren firmanın belirlendiği bir belgedir. Türkiye’de tek temsilcilikle satışı yapılan ürünler için firmadan alınan tek temsilci belgesi ile firmanın bilgileri işlenerek tek fiyat üzerinden piyasa araştırma tutanağı hazırlanır. Firmaların internet web sayfalarından alınmış olan fiyat listelerinin bulunduğu çıktılar da fiyat teklifi olarak kabul edilebilir. Ancak ıslak imzalı fiyat teklif mektubu veya proforma fatura satın alma esnasında yaşanabilecek fiyat değişimlerini engellemek amacıyla tercih edilir.
a. Yapılacak olan harcama (hizmet alımı, deney hayvanı alımı veya analiz), İstanbul Gelişim Üniversitesi birimlerinden karşılanan hizmetler için yapılacak ise, piyasa araştırma tutanağı hazırlanmasına gerek yoktur.
b. Yapılacak olan harcama (hizmet alımı, deney hayvanı alımı veya analiz), İstanbul Gelişim Üniversitesi dışındaki resmi kurumlardan sağlanan hizmetler için yapılacak ise tek fiyat teklifi ile hazırlanacak piyasa araştırma tutanağı yeterlidir.
c. Özel sektörden yapılacak alımlar için üç firmanın vermiş olduğu fiyat teklifi ile Piyasa Araştırma Tutanağı hazırlanması gerekir.
d. Türkiye içinde tek temsilcilik ile hizmet sunan firmalardan yapılacak alımlarda firmanın vereceği tek temsilci olduğuna dair belge ile beraber tek teklifli piyasa araştırma tutanağı hazırlanabilir.
e. Yurt içi veya dışı Seyahat kalemlerinde piyasa araştırma tutanağı hazırlanması zorunlu değildir.

3.9) Proje Ekibindeki Değişiklik Talepleri
Yürütücü zorunlu/gerekli olduğu hallerde projeye yeni araştırıcıların eklenmesi konusunda BAPUM’a başvuruda bulunur ve gerekli değişikliği önerir. BAPUM komisyonu başvuruyu değerlendirerek gerekli onayları verir. Proje ekibinde yer alan bir araştırıcının projeden çıkarılabilmesi için yürütücünün gerekçeli başvurusu zorunludur. Araştırıcının da bu konudaki görüşü alınarak durum BAPUM komisyonu tarafından bilim etiği kuralları da gözetilerek değerlendirme yapılır. Uygun bulunduğu durumlarda BAPUM komisyonu kararı ile araştırıcının proje ekibinden çıkarılması onaylanır. Zorunlu hallerde (yürütücünün kurumdan ayrılması, vefat vb.) proje yürütücüsü değişikliği yapılabilir. Yürütücünün kurumdan ayrılması durumunda yürütücü proje ekibinden bir kişinin, o kişinin de onayı alınarak yürütücü konumuna getirilmesi talebinde bulunur. Bu başvuru BAPUM komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve yeni yürütücünün projeye atanması gerçekleştirilir. Ölüm veya çeşitli sağlık durumları nedeniyle yürütücünün başvurusu yapılamayacak durumlarda BAPUM komisyonu projede görev alan araştırıcılardan birini yürütücü olarak atayabilir. Eğer projede yardımcı araştırıcı yok ise ilgili kişinin bağlı bulunduğu birim yetkilisi ile irtibata geçerek benzer konularda çalışan bir araştırıcının yürütücü olarak atanması için girişimlerde bulunabilir. Başka bir araştırıcıya projenin aktarılması söz konusu olamadığı durumlarda proje BAPUM tarafından iptal edilir ve proje kapsamında satın alması yapılmış cihaz, alet ve malzeme ilgili birimin kullanımına devredilir.

3.10) Projelerin Dondurulması ve Askıya alınması
Proje işleyişini yasal süreler içinde tamamlanmasını engelleyecek şekilde ortaya çıkan, proje yürütücüsünün veya yardımcı araştırıcıların hastalığı, doğal afet, materyal 44 temininde sıkıntı yaşanması vs. gibi komisyonca uygun görülecek mazeretler sonucunda proje yürütücünün başvurusu üzerine, yürütücünün yeniden başvurusuna kadar veya öngörülen sürece proje geçici olarak durdurulabilir. Mücbir sebepler ortadan kalktığında ise, proje yine komisyon kararı ile yeniden yürüyen proje duruma getirilebilir.

4) Proje Uygulama Esaslarının Yürürlüğe Girmesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi BAPUM biriminin işleyişini ve proje desteklerini düzenleyen bu uygulama esasları Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.